O projektu | NNO

NNO » O projektu

Rozvoj centra pro přeshraniční spolupráci Třeboňsko – Waldviertel

Cílem projektu je posílit a podpořit proces přeshraniční integrace (zejména v sociální a kulturní oblasti).

Specifickými cíly pak jsou:
 

 • Rozšířit síť kontaktů a společných aktivit mezi NNO, obcemi a dalšími subjekty v dotčených regionech
 • Posílit vzájemnou kooperaci (především neziskových organizací) z obou stran hranice
 • Vyšší využití přeshraniční spolupráce a jejích efektů při projektech v oblasti kultury, cestovního ruchu, či v oblasti územního plánování ve společném prostoru CZ-AT
 • Zvýšení povědomí o možnostech rozvoje a financování přeshraniční spolupráce
 • Zvýšení počtu projektů, které budou realizovány s přeshraničními partnery a kontextem a s využitím relevantních veřejných zdrojů (např. zdroje EU, státu, regionální grantové programy apod.)
 • Rozšíření činnosti na další oblasti Jihočeského kraje a Dolního Rakouska

 

Cílové skupiny projektu jsou:
 

 • neziskové organizace (v oblasti cestovního ruchu, ochrany životního prostředí, sociální integrace, podpory rozvoje občanské společnosti, kultury, atd.)
 • obce na Třeboňsku a ve Waldviertelu

Dále rovněž širší odborná i laická veřejnost
Dopad na cílové skupiny lze charakterizovat pomocí následujících ukazatelů:

 • rozšíření možností prezentovat se a kooperovat přes hranice – nové kontakty a rozvoj stávajících kontaktů
 • nové impulsy pro realizaci vlastních projektů na české, resp. rakouské straně hranice
 • rozšíření povědomí o možnostech spolupráce mezi jednotlivými subjekty

Projekt navazuje na další aktivity a projekty realizované v řešeném regionu:
 

 • projekt navazuje na dosavadní aktivity obou partnerů (např. projekt Centrum pro přeshraniční spolupráci na Třeboňsku realizovaný vedoucím partnerem s podporou programu INTERREG IIIA či na projekt IIZ – interkomunální  přeshraniční centrum a řadou dalších aktivit a projektů včetně rozsahově menších aktivit podpořených z Dispozičního fondu)
 • projekt na české straně vytvoří podmínky pro přeshraniční propojování navazujících projektů a aktivit realizovaných na Třeboňsku buď samotným městem Třeboň (např. Lázeňská Třeboň, Květinová Třeboň ad.), dalšími obcemi (např. v Suchdole nad Lužnicí, Českých Velenicích ad.) či jinými organizacemi (např. Třeboňská nocturna, Okolo Třeboně, Svatební veletrh, Lázeňská Třeboň, Květinová Třeboň ad). Projekt je v souladu se závěry přeshraniční konference o významu kultury v příhraničí, kterou v roce 2005 v Třeboni organizoval ERSN (LP je aktivním členem ERSN)

 

Základními předpokládanými výstupy projektu mají být: