4. ročník 2009 | NNO

NNO » Ročníky kampaní » 4. ročník 2009

4. ročník 2009

V letošním říjnu jsme se již počtvrté pokusili upozornit na význam neziskových organizací a jejich činnnosti pro společnost  kampaní Měsíc pro neziskový sektor v Třeboni. V lednu jsme rozdělili mezi 16 zúčastněných neziskových organizací (Spolek přátel loutkového divadla, ENKI o.p.s., Hasiči Branná, KMT Racing, Judo Třeboň, Český nadační fond pro vydru, Agentura Třeboňsko o.p.s, Třeboňský dámský klub, Rybníkáři Třeboň, Spolek přátel Třeboně, Klub Mája, Oblastní charita Třeboň, Kynologická organizace Agility, Dancing Carps, Občanské sdružení Hafík, Pěslav Ozvěna) výtěžek z benefiční aukce z roku 2008 v částce 1.100 Kč na 1 organizaci. Výtěžek benefiční aukce v roce 2008 byl nižší než v předešlých dvou ročnících, proto jsme se v tomto roce zaměřili především na oživení závěrečné aukce a opětovné zvýšení  zájmu dražitelů.

V lednu letošního roku při slavnostním předávání finančního daru neziskovým organizacím byl již zhruba narýsován program čtvrtého ročníku i s jeho změnami. Tyto změny se týkaly především samotného představení neziskových organizací. Celá kampaň byl zahájena slavnostním otevřením společné výstavy zúčastněných neziskových organizací. V letošním roce se přihlásilo do kampaně celkem 19 neziskových organizací z Třeboňska. Prostory na výstavu nám zapůjčil Spolek přátel Třeboně v jejich muzeu. Po celou dobu trvání kampaně měli návštěvníci možnost shlédnout postery jednotlivých neziskových organizaci. Tyto postery byly vytvořeny speciálně pro tuto kampaň a byly na nich vedle fotografií také popisy činnosti zúčastněných organizací. Po celý říjen měly organizace také možnost představit veřejnosti svoji  práci nejrůznějšími akcemi, přednáškami, ukázkami své tvorby, dny otevřených dveří a podobně.

Místem konání závěrečné aukce byly zvoleny Lázně Aurora. Vedení Lázní Aurora nám také umožnilo týden před konáním aukce vystavit dražené umělecké předměty na kolonádě Lázní. Další změna v organizaci nastala také při oslovování umělců o věnování svých děl do benefiční aukce. Vedle osvědčených místních umělců a mladých, začínajících autorů ze Základní umělecké školy v Třeboni, byly osloveny také Dětské domovy a Ústavy sociální péče s prosbou o věnování dětských děl. Svá díla nám věnovali děti z Dětského domova ve Volyni a klientky z Domova pro osoby ze zdravotním postižením Pístina. Oběma institucím jsme umožnili prezentovat se a předvést svou práci přímo na kolonádě Lázní Aurora. Výstava děl i prezentace Domovů se setkala s velmi kladným ohlasem návštěvníků.

Závěrečná aukce se uskutečnila ve čtvrtek 5.11. ve společenském sále Lázní Aurora. Kromě široké veřejnosti byli na aukci pozváni také zástupci Města Třeboně a představitelé významných zdejších podnikatelů. Celá aukce proběhla ve velmi příjemné a přátelské atmosféře, kterou umocnilo ještě vystoupení country kapely Hráz a dětí ze Základní umělecké školy v Třeboni. Průběh aukce zcela předčil očekávání organizátorů a výtěžek 61.000 Kč byl skvělým završením celé kampaně. Výtěžek bude, tak jako v uplynulých letech, rozdělen mezi zúčastněné neziskové organizace.

V letošním roce jsme navázali spolupráci s prachatickými neziskovými organizacemi, kde ve stejném časovém horizontu proběhla podobná akce. Naším cílem bylo propojení obou měst v neziskové sféře, výměna zkušeností, vzájemné poznání a využití synergií podobné akce.

Setkání s neziskovými organizacemi z Prachatic

Ve středu 20. ledna, při příležitosti slavnostního zakončení IV. ročníku kampaně na podporu neziskového sektoru – Měsíc pro neziskový sektor v Třeboni, nás navštívila delegace neziskových organizací z Prachatic.

Pozvání od Třeboňské rozvojové o.p.s., která kampaň Měsíc pro neziskový sektor pořádá a zaštiťuje, přijala místostarostka města Prachatice, Hana Rabenhauptová, se zástupci tamních neziskových organizací.

Měsíc pro neziskový sektor, který probíhal v Třeboni po celý měsíc říjen a kde měly místní neziskové organizace příležitost prezentovat svoji činnost veřejnosti, byl v roce 2009 s prachatickými neziskovkami úzce spjatý. „Kampaň jsme rozšířili a propojili některé aktivity s neziskovým sektorem v podobně velkém jihočeském městě, přičemž obě strany toto hodnotili jako přínosné a inspirující“, řekla Marcela Adamová z pořádající Třeboňské rozvojové o.p.s. Vybrány byly právě Prachatice, kde ve stejném termínu probíhala obdobná akce a záměrem bylo navázání spolupráce a výměna zkušeností na poli neziskového sektoru.

Delegaci prachatických uvítala místostarostka Třeboně paní Anna Kahounová a provedla návštěvu po nově zrekonstruované budově Městského úřadu v Třeboni. Čas si našel také starosta města PaeDr. Jan Váňa a přijal návštěvu ve své kanceláři.

Následně prachatičtí navštívili provozovnu jedné z místních neziskových organizací, Lékařskou službu první pomoci v Třeboni o.p.s., a prohlédli si její novou ordinaci. Vedoucí sestrou p. Novákovou jim byl vysvětlen chod pohotovosti a nabídnuto změření krevního tlaku a cukru v krvi.

Dalším bodem programu byla návštěva Lázní Aurora. Vedoucí Wellness centra, ing. Jáchim, ukázal přítomným celý lázeňský bazénový komplex a vysvětlil problematiku provozu takového zařízení.

V 17. hodin se pak delegace přemístila do salónku restaurace Harmonie v Lázních Aurora, kde je čekal hlavní bod programu v podobě setkání se zástupci místních neziskových organizací. Obě strany živě diskutovali nad významem neziskových organizací, možnostmi spolupráce – jak vzájemné, tak například s rakouskými partnery v podobě uspořádání společné přeshraniční výstavy neziskových organizací. V závěru sezení proběhlo předání výtěžku z benefiční aukce zúčastněným neziskovým organizacím.

Výtěžek benefiční aukce rozdělen mezi neziskové organizace

Ve středu 20. ledna od 17. hodin se v salónku restaurace Harmonie v Lázních Aurora sešli zástupci neziskových organizací z Třeboňska, které se aktivně zúčastnili již IV. ročníku kampaně nazvané Měsíc pro neziskový sektor v Třeboni. Důvodem setkání bylo slavnostní předání výtěžku z dobročinné aukce mezi jednotlivé organizace.

Kampaň jako již tradičně pořádala Třeboňská rozvojová o.p.s. V roce 2009 se kampaně zúčastnilo celkem 19 neziskových organizací, které měly po celý měsíc připraven pestrý program pro veřejnost. Úspěšná aukce, která proběhla 5.11.2009 v Lázních Aurora přinesla výtěžek 61 000,- Kč. Každá ze zúčastněných organizací obdržela od pořadatele 2 200,- Kč, jako příspěvek za svoji záslužnou činnost a přínos pro obyvatele města.

V přátelské atmosféře pak proběhla výměna vzájemných zkušeností a postřehů z podobné akce mezi třeboňskými a prachatickými neziskovými organizacemi, které přijali naše pozvání na závěrečné setkání a vyhodnocení celé kampaně.

Při této příležitosti bychom chtěli poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci IV. ročníku kampaně a zejména tvůrcům, kteří věnovali svá díla do závěrečné benefiční aukce, Jmenovitě pak: paní Jaroslavě Homolkové – Knihařské práce, žákům Základní umělecké školy v Třeboni, Matouši Šimkovi, Miroslavu Páralovi, Pavlu Holešínskému, Růženě Stefanové, Antonínu Hanzalovi, Stanislavě Koblihové, Rybnikářům, Josefovi Milotovi, Studentům SOŠ a SOU Třeboň, Dětem z Dětského domova Volyně, klientům z Domova v Pístině, Marii Kameníkové, Marii Pacovské, Evě Princové, Květinářství Nalezená, Květinářství Zvonek, Květinovému ateliéru Augustin a dětem z Domova dětí a mládeže v Třeboni.